Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van SubSense.
SubSense verzorgt bevalcursussen voor stellen in groepsverband of privé. 

Artikel 2. Begripsbepalingen
Cursusleidster: een ervaren verloskundige
Cursist: de zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven voor een bevalcursus en van wie de inschrijving bevestigd is.

Artikel 3. De cursus
De cursussen worden gegeven door een cursusleidster van SubSense. De cursus bestaat uit 8 online-sessies en bij de combicursus een live-sessie van 2 uur  voor de bevalling. De live-sessie kan in een groep worden gevolgd van minimaal twee en maximaal 4 zwangeren en hun partner of privé.

De cursusleidster bepaalt in samenspraak met de cursisten op welke datum en op welke dag de live-sessie start. De opfriscursus bestaat uit één sessie van 2 uur en is altijd privé. De locatie van de cursus is in Bilthoven of in overleg.

Artikel 4. Inschrijving
Via de website vindt de inschrijving plaats. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Er een wederzijdse verbintenis tussen SubSense en de cursist, zodra SubSense via mail bevestigd heeft gekregen dat de inschrijving heeft plaatsgevonden en is betaald. 

Artikel 5. Tarieven
De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.subsense.nl of op te vragen bij de cursusleidster waar de cursist de cursus wil volgen.

 Artikel 6. Betaling
Betaling vindt plaats via de website, waarna de factuur wordt verzonden. 
Na de bevestiging van inschrijving en betaling is het volgen van de cursus definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 7 en 8.

Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt.

SubSense geeft geen garanties dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 7. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de live-cursus dient hij/zij de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering van de live-sessie voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld voor dit deel geretourneerd mits er een geldige medische reden aan ten grondslag ligt. Een afspraak verzetten is mogelijk in overleg.

Artikel 8. Annulering door cursusleidster
SubSense of de cursusleidster behoudt zich het recht voor een live-cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld hiervoor  word geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van SubSense en/of de cursusleidster. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door SubSense en/of de cursusleidster voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van SubSense en/of de cursusleidster mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid deelname aan de cursus is voor eigen risico.
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de cursusleidster valt. Indirecte schade wordt niet vergoed. De cursussen van SubSense zijn enkel informatief. De cursusdeelnemer zal ten alle tijden de adviezen opvolgen van de eigen verloskundige. De cursus van SubSense zal geen adviezen geven over het beleid ten aanzien van de bevalling.